بازگشت به صفحه اصلی
1402/10/02

افتخار میزبانی از کمیسیون نرم افزار نظام صنفی رایانه ای اصفهان

نقطه عطف این دورهمی حضور رئیس نظام صنفی رایانه ای دوره ششم (آقای مهندس آیت الهی) و رئیس نظام صنفی رایانه ای دوره جدید یعنی دوره هفتم (آقای مهندس اطرج) بود.

چند روزی بود در گروه شبکه اجتماعی کمیسیون نرم افزار، صحبت از یک جلسه ی پایانی در دوره ششم بود. دوستان زیادی ابراز تمایل کردند که جلسه ی پایانی در شرکت آنها برگزار شود؛ اما بنا به پیشنهاد و درخواست من، توانستم رئیس کمیسیون جناب کریم پور نازنین را متقاعد کنم که افتخار این میزبانی را به من بدهند تا دورهمی در فضایی خارج از شرکت و محل کار برای صرف صبحانه تدارک دیده شود. دورهمی خوبی در هتل زیبا و باشکوه عباسی برگزار شد. بیشتر عزیزانی که در این دورهمی حضور داشتند در سالهای قبل زحمات زیادی برای کمیسیون نرم افزار کشیده بودند و به حق باید به تک تک آنها خسته نباشید گفت. البته نقطه عطف این دورهمی حضور رئیس نظام صنفی رایانه ای دوره ششم (آقای مهندس آیت الهی) و رئیس نظام صنفی رایانه ای دوره جدید یعنی دوره هفتم (آقای مهندس اطرج) بود. صحبت های زیادی شد؛ هم درد و دل کردیم هم از پیش رو بودن نمایشگاه اتوکام گفتیم و هم در فضای زیبای هتل عکس های بیاد ماندنی گرفتیم.
آرزوی موفقیت دارم برای کمیسیون نرم افزار در دوره هفتم