بازگشت به صفحه اصلی
1402/09/22

انتخاب به عنوان عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان

 امید است در کنار دیگر دوستان بتوانیم قدم های بلندی را برای سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان برداریم.

تا چند ماه پیش حتی تصور هم نمیکردم مسئولیتی به من واگذار شود که از حیث وظیفه و تعهد به این میزان ارجح باشد. ورود من برای کاندیداتوری هیئت مدیره به پیشنهاد چند عزیزی بود که هم پیشکسوت بودند هم برای من بسیار ارزشمند؛ اما واقعیت به سبب تجربه ی کم در خصوص هیئت مدیره بودن تصور نمیکردم با توفیق دوستان مواجه شوم و بتوانم در یکی از کرسی‌های هیئت مدیره نظام صنفی استان اصفهان بنشینم. امید است در کنار دیگر دوستان بتوانیم قدم های بلندی را برای سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان برداریم.