بازگشت به صفحه اصلی
1401/12/05

روز مهندس 5 اسفند ماه

در باب اهمیت مهندسی در حوزه ی فناوری اطلاعات همین بس که قشر محدودی در جامعه محصول فناورانه تولید می‌کنند و اکثر جامعه از آن استفاده می کنند.

واقعیتا فارغ از رشته و مدرک تحصیلی مهندسی، برخی مهندسین دست مریزاد دارند. چون فقط تحصیلات آکادمیک نگذرانده اند ، آنان دقیقا در دل جامعه با تمام کم و کاستی ها خدمت مهندسی ارائه می‌دهند.

در باب اهمیت مهندسی در حوزه ی فناوری اطلاعات همین بس که قشر محدودی در جامعه محصول فناورانه تولید می‌کنند و اکثر جامعه حتی حوزه ی صنعت از آن محصول در چرخه ی حیات خود استفاده می‌کنند.

اگر بپرسید آینده ی مهندسی فناوری در کشور چه خواهد شد به دیدگاه من قطعا رشد عظیمی را شاهد خواهیم بود .چرا که دنیا با قطاری سریع السیر در حال تاختن در مسیر تکنولوژی است و ما حتی به رقم جهان سوم بودنمان دنبال رو همان قطار سریع السیر هستیم.

فقط با این تفاوت که مسیر قطار ما هموار نیست و چالش های متعددی دارد اما همین است که مهندسی را در کشورمان پراهمیت می‌کند.

تبریک به تمام مهندسان